நீ தான்...

சோக கவிதைகள்
ன் இதயத்தில்
காதல் எனும்
கோட்டையை
கட்டியவள்
நீ தான்...
அதையே உடைத்து
கல்லறையாய்
மாற்றியவளும்
நீ தான்...


 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template