ஏங்கிய நாட்கள்..!

னக்கு 
தெரியுமா?
உன் மார்புகளை
தாங்கும்
தொட்டிலாய்
நான் இருந்திருக்க
கூடாதா என்று
ஏங்கிய 
நாட்கள் தான் 
எத்தனை என்று..!

பொடியன்:அவள் மடியிலேயே 
ஒரு வேலையும் கேட்டிருக்க கூடாதா நீ... 
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template