அச்சாக..!

ன்னை 
தொட்ட கைகளை 
வைத்து விட்டு நான் 
மிகவும் கஷ்ட படுகின்றேன்...

உன்னை 
தொட்டால் மட்டும்
தொட்ட இடத்தின் நகல்
ஏன் கைகளில் 
அப்படியே
பதிந்து விடுகின்றதே..!
இப்போது கூட பார்
உன் மார்பகங்களும்,
காம்பும் தான்  
பதிந்துள்ளன அச்சாக..! 

பொடியன்: நல்ல பெருசோ அது...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template