கடைசி ஆசை...

காதலர் தின கவிதைகள்
ன் கடைசி ஆசை
என்றே சொல்லாம்!!
உன் கண்களை
அழகுபடுத்தும்
தூரிகையை
பார்க்க வேண்டுமென்பதை...
உன் கண்களை
அழகு படுத்தி
அழகு படுத்தி
அது எவ்வளவு
அழகாயிருக்கும்..!!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template