உன் இதயத்தில் நான்...

காதலர் தின கவிதைகள்
ன் இதயத்தில்
எப்போது
குடிவந்தேனென்று
தெரியாது...
ஆனால்
நான் வந்து விட்டேனென்று
எனக்கு தெரியும்...
எப்படி என்று கேட்கின்றாயா?
உன் கண்கள்
தடுமாற்றத்தோடு
தடம் மாறுவதை
பார்த்து தான்... 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template