இன்னொரு முகம்...

சோக கவிதைகள்
ழுது அழுது நான்
இறைவனிடம் கேட்ட
வரமல்லவா நீ...
உன்னால் எப்படி
என்னை இதயத்திலிருந்து
தூக்கி எறிய முடியும்..!!
உன்னால் எப்படி
என் இதயம் வலிக்கும்படி
பேச முடியும்..!!
உன்னால் எப்படி
என் துன்ப நேரங்களில்
தூர விலக முடியும்..!!

பேசியது நீ இல்லை...
உன் இன்னொரு முகம்...

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template