தடங்கலுக்கு வருந்துகிறேன்...!

ன் பாதங்களில் இருந்து
நெற்றி வரை 
என் உதடுகளின் முத்த 
மழையால் நனைத்து 
விடலாமென்று
என் முயற்சியை 
தொடங்கினேன்
இடையிலே(யே) நின்று விட்டேன்...


இடையில் உண்டான 
தடங்கலுக்கு வருந்துகிறேன்...!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template