என் இதயம் அல்லவா..?

திர்ந்தது என்னவோ 
உன் இதழில் இருந்து
சின்ன சிரிப்பு தான் 
ஆனால் விழுந்தது என்னவோ
என் இதயம் அல்லவா..?
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template