உதிர்ந்த சிரிப்(பூ)....

திரும் பூக்கள் 
எல்லாம் 
சோகத்தை தான் 
தரும் என்ற என்
எண்ணத்தை மாற்றியது
உன் இதழ்களில் இருந்து 
உதிர்ந்த சிரிப்(பூ)....
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template