"நண்பேன்டா..."

FRIEND
என்ற வார்த்தை
பிடிக்கவில்லை எனக்கு...!!
காரணம் அதில்
"END" இருப்பதனால்...!!
வார்த்தையில் கூட
நமக்குள் "END"
இருக்க கூடாது....
So We are
"நண்பேன்டா..."

Get cash from your website. Sign up as affiliate.
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template