அவள் மார்புகளையும்...

ன்னவள்
தாகமாய் தண்ணீர்
அருந்தும் போது,
இதழ்களை வருடி
கழுத்தை முத்தமிட்ட
சிறுதுளி
அவள் மார்பை
நனைத்ததும்
மாறியது தேனாக...

னக்கு குடிக்க
ஆசை தான்
தேனுடன் சேர்த்து
அவள் மார்புகளையும்....

Get cash from your website. Sign up as affiliate.
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template