எப்படி மறப்பது...!!

சோக கவிதைகள்வெறுத்த
ஒருவனையே
மறக்க
முடியாத போது,
விரும்பிய

உன்னை
எப்படி
மறப்பது...!!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template