உறவை நேசி...

ன்னை
காக்கவைக்கும்
உறவை விட
உனக்காக
காத்து கொண்டிருக்கும்
உறவை நேசி...

ன்றும் நீ
தேடும் சந்தோசம்
உன்னிடம்
வந்து சேரும்...


Get cash from your website. Sign up as affiliate.
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template