நேசிக்க முடியாது....

ன்னை
கோப படுத்தும்
இதயத்தை

வெறுத்து விடாதே,
அவர்களை
விட
வேறு
யாராலும் உன்னை
உண்மையாக
நேசிக்க முடியாது....


Get cash from your website. Sign up as affiliate.
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template