பார்க்கையிலே...

ழலை போல
சிரிக்கிறேன்
உந்தன்
சிரிப்பை

பார்கையில்...
பெண்கள்
போல

வெட்கம் கொள்கிறேன்
உந்தன் முகத்தை

பார்கையில்...


 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template