பூமாலை ஆகிறோமென்று..!!

ப்போவாவது
ஒரு ஏக்கத்தில்
பூக்கடைப் பக்கம்
நீயும் போனால்,
அங்கே பூக்கள்
எல்லாம் உன்னை
பார்த்து
ஏங்குகின்றன...

பூவுக்கே
பூமாலை ஆகிறோமென்று..!!

Get cash from your website. Sign up as affiliate.
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template