நண்பேண்டா...

Friendனக்குள்
என்
நட்பும்
எனக்குள்

உன்
நட்பும்
இருக்கும்
வரை
நமக்குள்

"
பிரிவு"
என்பதே

இல்லை
...

நண்பேண்டா...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template