"தாஜ்மஹால்"

ண்மையான காதல்
இழந்த பின்பும் அதை
மறக்காமல்
நினைத்து கொண்டு
வாழும் அனைவரும் ஒரு
உயிர் உள்ள
"
தாஜ்மஹால்" 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template