வரம் அல்லவா?

ழை வாசம்
வரும்
நேரம்
எனக்கு
உன் வியர்வை
வாசம்
வரும்
அல்லவா?
ன் நினைவில்
நான் தூங்கும்
நேரம் எனக்கு
மரணம் தான்
வந்தாலும்

வரம் அல்லவா?

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template