உனக்கு இணை இல்லை...

ந்த கவிஞனும்
உன்னை
கவிதை படைப்பான்...

ந்த கலைஞனும்
உன்னை
சிலை வடிப்பான்...

ந்த மனிதனும்
உன்மேல்
காதல் கொள்வான்...

ந்த புனிதனும்
உன்னை
பூஜை செய்வான்...

ந்த எந்திரனும்
உன்மேல்
ஆசை கொள்வான்...

ந்த இயற்கையும்
உனக்கு
தலைவணங்கும்...

ந்த செயற்கையும்
உனக்கு
இணை இல்லை...

இந்த நீ இல்லாமல்
என் உயிர் இல்லை...


 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template