மறந்து விட கூடாது என்று...

ன்ன மறந்து
விடுவென்று
உன்னை திட்டிவிட்டு
மறைக்காமல்
இறைவனிடம்
மனு கொடுக்கின்றேன்...

நீ என்னை
மறந்து விட
கூடாது என்று...


Get cash from your website. Sign up as affiliate.
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template