நினைவுகள்...

ண்களின்
காதல்
ஒரு
உடைக்கப்பட்ட

கண்ணாடி...

தை
வேறு
ஒரு பெண்

ஒட்ட
வைக்க
நினைத்தாலும்...


ழைய காதலின்

நினைவுகள்

விரிசல்களாய்

இருக்கும் ...


 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template