அகத்தின் ஸ்பரிசமே காதல்...

தடுகள்
உதவி
இல்லாமல்
கண்களும்
கைகளும்
பேசும் ஸ்பரிசமே
காதல்...

முகத்தின்
அல்ல
அகத்தின்
ஸ்பரிசமே
காதல்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template