என் ஆசை...

ன்
சின்ன இதழ்களின்
உரசல்களுக்கிடையே
நான் குளிர்
காய வேண்டும்...
ன்
படர்ந்த மார்பின்
மையத்தில் குடிசை
போட்டு நான்
வாழ வேண்டும்...


Get cash from your website. Sign up as affiliate.
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template