சந்தோசத்தை இழந்துவிடுவாய்...

சோக கவிதைகள்
கூடவே இருந்தும் ஒருநாள்
சொல்லாமல்
பிரிகிறேன் என்று
கவலை படாதே...

நான் பிரியும் நேரத்தை
சொல்லிவிட்டால்,

நீ உன்
சந்தோசத்தை
இழந்துவிடுவாய்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template