முடியாமல் போனதேனோ ?...

டலில்
உபயோகமில்லாத
நகம், முடியை
வெட்டுண்டா
வளர வைத்த நீ...
உபயோகமான
கால், கைகளை
வளர வைக்க
முடியாமல்
போனதேனோ ?...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template