கொடுமையோ !!

ண்ணை கொடுத்து
"பார்வையை" எடுத்து
கொள்வது எவ்வளவு
கொடுமையோ !!

தை விட கொடுமை
அன்பு காதலியை
கொடுத்து
"வாழ்க்கையை"
பறித்து கொள்வது...

God Is Great...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template