நேற்று இரவு சண்டையில்...

நீ
உழைப்பு
உண்மை
உறுதியில்
மட்டுமல்லாமல்
உடலுறவிலும்
சிறந்தவன்
தானென
உணர்ந்தேன்
நேற்று இரவு
சண்டையில்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template