அடித்த பீரில்...

சோக கவிதைகள்ன்னை
வர்ணித்து எழுதிய
கவிதைகளால்
நிறைந்தது
என் வீடு மட்டுமல்ல ...

என் வைரும் தான் ...

ழுதிய கவிதை பேப்பரை
விற்று காசாக்கியத்தில்...
அடித்த பீரில்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template