நீ தான் தீர்மானிக்கிறாய்..!!

ணவு என்றால் பரிமாறிக்
கொண்டு பசியாறுவேன்...
இரை என்றால் அடித்து
தின்று பசியாறுவேன்...

நீ எனக்கு உணவா..!!இல்லை இரையா..!!
நீ தான் தீர்மானிக்கிறாய் பெண்ணே..!! 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template