மரணத்தை கூட ...

காதல் கவிதைகள்ரணத்தை கூட
காதல் செய்வேன்...அது
உன் வடிவில்
வந்தால்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template