அழுதால் கூட...!!

ண்மையான
நட்புக்கு
மட்டுமே உன்
கண்ணீர்த்துளிகள்
தெரியும் !!

நீ மழையில்
நனைந்து
கொண்டே
அழுதால் கூட...!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template