காந்தமாக...

தயத்தை இரும்பாக தான்
வைத்து இருந்தேன்
யாருக்கு தெரியும் அவள்
காந்தமாக இருப்பாள் என்று…!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template