புரியாத புதிராகின்றது...!!

காற்றைப் போல
வந்து
காதல் சொன்னாய் ...
ஏற்று
கொண்டேன் உன்னை
நானும்
காதலனாய் ...

தவறாக கவிதை
சொன்னாய்
ரசித்தேன்...
ரசிக்கும்
படி தவறு செய்தாய்
என்னை
கொடுத்தேன்...

இன்றோடு
காதல் முறிந்தது
என்று
முடித்து
விட்டாய்
உன் பேச்சை...புரிய வில்லை
என் கவிதை எனக்கு
உன்னை போலவே ...!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template