உணர்ந்து கொண்டேன்...

ண்கள் வெட்க
படும் தருணம்
உன்னை கண்ட
பின்பு தான் நான்
உணர்ந்து கொண்டேன்...

நீ என்னை நிமிர்ந்து
பார்த்தபோது...

Get cash from your website. Sign up as affiliate.
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template