கைப்பிடித்து நடக்கிறேனேன்று...

நான்
தூக்கத்தில்
தனியாய்
நடப்பதாய்
தோழிகள்
என்னை
கேலி செய்கிறார்கள்...

வர்களுக்கு
எங்கே தெரியும்
நான் உன்
கைப்பிடித்து
நடக்கிறேனேன்று...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template