கவிதை எழுத தெரியவில்லை...

காதல் கவிதைகள்Sorryda !!
கவிதை எழுத
வரவில்லை எனக்கு...

விதையே !!

ன்னை பார்த்து
கவிதை எழுத
வரவில்லை எனக்கு...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template