முடிக்கப்படாமல் இருக்கிறது...

சோக கவிதைகள்சுமந்து அழைந்த சுகமான
உன் நினைவுகளை

கலைந்துவிட்டு
சும்மா
இருக்க முடியவில்லை.
..

சோகமும் தனிமையும்
எனக்குரியதாய்

ஆக்கிவைத்தவள்
நீ தானே...

இசையாய்
வந்த உன்னால்
எப்படி
வசை தர முடிந்தது ...
உன்னைப்
போலவே
என் கவிதையும்

முடிக்கப்படாமல்
இருக்கிறது...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template