நம்ப முடியவில்லையே?

குரங்கிலிருந்து
மனிதன் வந்தனா..?
நம்ப முடியவில்லையே...?

னக்கு கிடைத்ததை
பிறர்க்கும்
கொடுக்க
நினைக்கும்
குரங்கினம் எங்கே?

பிறருக்கு
கொடுத்ததையும்
பிடுங்க
நினைக்கும்
மனித இனம் எங்கே?
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template