முதல் ஆசான் அம்மா...

அன்னையர் தின கவிதைகள்  ருவறையிலிருந்து கல்லறைவரை
தொடரும் உறவு அம்மா...!!

உன் வாழ்விற்கு பிள்ளையார் சுழி
போட்ட முதல் ஆசான் அம்மா...!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template