இதயமாகவே வைத்திருக்கிறேன்....

ல்ல
நண்பர்களை

நான்
இதயத்தில்
வைப்பதில்லை
...
இதயமாகவே

வைத்திருக்கிறேன்
....


Get cash from your website. Sign up as affiliate.
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template