நடையழகி உன்னை...!!

லக அழகி யார் !
என்று என்னை கேட்டால்
நான் நிச்சயமாய்
சொல்வேன்
நடையழகி உன்னை...!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template