பேசவேண்டும் என்பதில்...

ன்னிடம் பேச
எவ்வளவு ஆசைப்படுகிறேனோ
அவ்வளவு ஆசை
உன்னிடன் பேசுபவர்களிடமும்
பேசவேண்டும் என்பதில்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template