யார்?

ந்திர மனிதன்  
வாழ்ந்ததில்லை...
தைரிய மனிதன்  
வீழ்வதில்லை...

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template