என் காதல்....

ழைக்கு முன்னால

தெரியுற
வானவில் போல

இல்ல
என் காதல்

அந்த வானவில்லுக்கும்

பின்னால
தெரியுற

வானம்
போல

நிரந்தரமானது தான்

என்
காதல்....

I Always Love My Kodi...


Get cash from your website. Sign up as affiliate.
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template