உண்மை

நிம்மதியாக
வாழ்ந்ததில்லை...
தெரிந்த தொழிலை
விட்டவனும்...
தெரியாத தொழிலை
தொட்டவனும்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template