நட்பு வேண்டும்...

லரை விட்டு பிரியாத
வாசம்
போல..!
கண்ணை
விட்டு பிரியாத
இமைகள்
போல..!
என்றும்
உன்னை விட்டு பிரியாத
நட்பு வேண்டும்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template