அழகாத்தான் இருக்கின்றன...

ழகான பொருட்களெல்லாம்
உன்னை நினைவுபடுத்துகின்றன...
உன்னை நினைவுபடுத்துகிற எல்லாமே
அழகாத்தான் இருக்கின்றன...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template