மரணம் நட்பிற்கில்லை......

சாந்தி நட்புக்குண்டு...
ஜாதி நட்பிற்கில்லை...

ஆத்திரம் நட்புக்குண்டு...
சாஸ்திரம் நட்பிற்கில்லை...

இலக்கணம் நட்புக்குண்டு...
தலைகணம் நட்பிற்கில்லை...

ஜனனம் நட்புக்குண்டு...
மரணம் நட்பிற்கில்லை...

உண்மை நட்பே ஜெயிக்கட்டும்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template