ஆழமானது...

நீ தேடி
போகும் அன்பு
அழகானது தான்...

ஆனால்,

ன்னை தேடி
வரும் அன்பு
ஆழமானது...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template